Inloggen
home > privacy statement

Privacy statement

In het kader van uw lidmaatschap aan de MDOV legt de MDOV uw persoonsgegevens vast. De MDOV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement geeft de MDOV graag heldere en transparante informatie over hoe de MDOV om gaat met uw persoonsgegevens. De MDOV is er namelijk van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De MDOV houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

 

Dit brengt met zich mee dat MDOV in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze zal respecteren.

 

Verantwoordelijke

De MDOV is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Mazda Dealervereniging Nederland

Hoofdveste 32B

3992 DG Houten

Tel: 088-8040506

Mail: secretariaat@MDOV.nl

 

Persoonsgegevens

De MDOV verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De MDOV gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Tijdens de interactie met de MDOV kan de MDOV u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen. De MDOV vraagt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, zoals uw:

 • Naam;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Foto;
 • Organisatiegegevens (NAWTE, lidmaatschapsgegevens);
 • Functie.

Uw gegevens worden hierbij op de portal enkel getoond aan leden die zijn ingelogd met een wachtwoord.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

MDOV vraagt u uw persoonsgegevens met haar te delen voor de volgende doeleinden:

 • autorisatie op de portal;
 • activiteiten die gelet op de doelstelling van een vereniging als de MDOV gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd;
 • het verzenden van informatie aan leden;
 • het deelnemen in online communities voor onderlinge communicatie (tussen leden en met de MDOV);
 • uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie en communicatie met de MDOV;
 • het bekend maken van informatie over leden en activiteiten van de MDOV op de portal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Over het algemeen verwerkt de MDOV uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals bovenstaand aangeven. Wanneer de MDOV uw gegevens gebruikt voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

 

Grondslag van de verwerking

Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel verwerken wij uw gegevens op de volgende grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke plicht;
 • u geeft toestemming voor de verwerking; of
 • de verwerking is noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De MDOV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en hierom neemt de MDOV passende technische en organisatorische maatregelen, ook indien nodig met/bij derden waarmee wordt samengewerkt via een verwerkersovereenkomst, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, meld ons dit dan via de contactgegevens opgenomen in dit privacy statement, zodat wij hier direct de nodige maatregelen voor kunnen treffen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De MDOV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder c van de AVG).

 

Register

De MDOV houdt als verantwoordelijke een register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder de verantwoordelijkheid van de MDOV plaatsvinden (artikel 30 van de AVG).

 

Uw privacyrechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de MDOV verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. De MDOV behandelt uw verzoek binnen twee weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u verzoeken uw (een gedeelte van) gegevens over te dragen aan een derde (dataportabiliteit).

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:

Mazda Dealervereniging Nederland

Hoofdveste 32B

3992 DG Houten

Tel: 088-8040506

Mail: secretariaat@MDOV.nl

 

Klikgedrag op de portal

Op de portal van de MDOV worden bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de portal te optimaliseren en/of voor statistische doeleinden. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de portal te plaatsen. Op deze wijze kan de MDOV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Bezoeken aan andere websites

Op de portal van de MDOV treft u links aan naar andere websites. De MDOV draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die websites met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

 

Mutaties en berichten via de portal

De gegevens, die worden aangegeven bij de aanmelding op de portal, alsmede wijzigingen in uw persoonsgegevens die u doorvoert op de portal worden gebruikt voor communicatie en/of interactie via/middels de portal. Tevens dienen deze als bron voor andere MDOV communicatie uitingen naar u (bijvoorbeeld email correspondentie met u).

 

Uw persoonlijke gegevens delen binnen de organisatie

Uw gegevens zijn slechts voor bepaalde functionarissen binnen de organisatie inzichtelijk. U kunt zelf uw gegevens via de portal online muteren. Tevens kunt u via de portal zelf instellen of uw gegevens voor de overige gebruikers van de portal zichtbaar zijn in het adresboek (whoswho) en/of zichtbaar zijn wanneer u online bent.

 

Uw persoonlijke gegevens delen met derden

De MDOV zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het secretariaat en het beheer van de portal. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De MDOV zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van u, geen persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder een passend beschermingsniveau.

 

Wijzigingen
De MDOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor het actuele privacybeleid van de MDOV.

 

Contactgegevens

Voor vragen of een nadere toelichting over dit privacy statement kunt u contact opnemen via:

Mazda Dealervereniging Nederland

Hoofdveste 32B

3992 DG Houten

Tel: 088-8040506

Mail: secretariaat@MDOV.nl